Thực đơn của trẻ

Thực đơn của trẻ

Theo chương trình GDMN, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, được sửa đổi, bổ sung một số nội dung bởi TT51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.